Montag, 27. August 2012

Gedicht 2


17.08.2012

زلزله

من عاشقم، عاشقم
عاشق این خانه ام، خانه ام

عشق سیمرغ مرا جان داده است
آفرین بر او بمن یاد داده است

ما همه مردم با هر ایل و تبار
با همه گم گشتگی در این دیار

پس به وقت دست تنگی و  ِافتقاد
دست در دست دهیم با  ِافتخار

جمله با هم این مصاعب حل کنیم
دولت بی عرضه را مرخص کنیم

گردباد و زلزله، آتشفشان
جنگ با هر دشمن بی نشان

کرده ما را مثل یک سرو کهن
ایستاده سرفراز و سربلند

عشق سیمرغ است، این پیوند ما
خانهء این مرغ زیبا است، ایران ما